Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 1. Administrator danych

Administratorem danych jest Spółka SMARTTECH z siedzibą w Łomiankach przyul. Racławickiej 30, 05-092 Łomianki („SMARTTECH”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,pod nr 0000139586, NIP: 118-15-38-553, REGON: 016323529.

Spółka SMARTTECH Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane oraz wykorzystywane zgodnie              z przepisami prawa.

Korzystanie ze strony internetowej Spółki SMARTTECH, jej usług lub dokonywanie zakupu jej produktów, oznacza wyrażenie zgody na sposób zbierania i użycia informacji zgodnie              z zasadami określonymi w poniższej Polityce prywatności.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Spółka SMARTTECH wykorzystuje dane osobowe tylko i wyłącznie we wskazanych celach:

 • W przypadku otrzymania zgody na przesyłanie informacji marketingowej i handlowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak uniemożliwia przesyłanie komunikacji marketingowej i handlowej.
 • W przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej Spółki SMARTTECH, dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu z osobą, której dane dotyczą i w formie przez nią określoną, w związku z zapotrzebowaniem.

 

Przekazane dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub ustania celu dla jakiej zostały wyrażone.

Zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane do momentu wycofania zgody.

 1. Sposób pozyskiwania danych

Wszystkie dane osobowe jakie zostały zgromadzone przez Spółkę SMARTTECH są rejestrowane wraz z informacją o ich źródle.

Dane osobowe w Spółce SMARTTECH są pozyskiwane poprzez:

 • stronę internetową – zapisanie się do newslettera na stronie internetowej Spółki SMARTTECH;
 • formularz kontaktowydostępny na stronie Spółki SMARTTECH– formularze służą celom kontaktowym lub mają na celu wyrażenie uwag;
 • kontakt telefoniczny– na stronach Spółki SMARTTECH zamieszczone zostały numery telefonów, faksów oraz adresy mailowe, pod którymi można kontaktować się z Spółką;
 • wizytówki – otrzymywane podczas Targów lub innych spotkań;
 • proces rekrutacyjny – dane osobowe osób ubiegających się o pracę w Spółce SMARTTECH

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe w Spółce SMARTTECH przetwarzane są zgodnie z poniższymi zasadami:

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne i ograniczone do celów,dla których są przetwarzane;
 • wprawidłowy sposób, a w razie konieczności są uaktualniane;
 • przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla celów w jakich zostały zebrane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo;
 • w sposób zapewniający realizację uprawnień osób, których dotyczą;

 

 1. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

 

 • Prawo do uzyskania dostępu do informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych;
 • Prawo dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany;
 • Prawo do usunięcia danych, czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w tym, do profilowania.

W przypadku skorzystania z prawa wglądu do swoich danych osobowych, przekazanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Za kolejne kopie danych, administrator danych  może żądać opłaty administracyjnej, mającej na celu pokrycie kosztów administracyjnych wytworzenia dokumentu oraz jego przesłania.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

 

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności

W niniejszej polityce mogą być dokonywane zmiany w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stosowna informacja o aktualizacji będzie zamieszczana na stronie internetowej.

 1. Prawo do skargi

W przypadku uznania przez osobę fizyczną, że przysługujące jej prawa zostały naruszone, może ona wystąpić ze skargą do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą przy ulicy Stawki 2 w Warszawie.

 

Wszelkie prośby o dostęp do danych oraz modyfikacje lub pytania proszę kierować na adres mailowy: newsletter@smarttech3d.com

Komentowanie jest wyłączone.