SMARTTECH realizuje projekt pod tytułem:  “Wdrożenie narzędzi do cyfryzacji procesów i modernizacja infrastruktury firmy SMARTTECH do pracy zdalnej w działach sprzedaży, marketingu, programistycznym, produkcyjnym i serwisu, a także zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego posiadanych zasobów oraz wzrost efektywności zarządzania poprzez cyfryzację procesów serwisowych, magazynowych i dysponowania zasobami ludzkimi ” – Projekt nr POIR.06.02.00-14-0685/21-00

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020/
oś priorytetowa: VI. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzacje

Celem projektu jest: Cyfryzacja procesów i dostosowanie infrastruktury firmy do pracy zdalnej, zapewnienie efektywnej obsługi klientów i dystrybutorów zagranicznych firmy na odległość oraz zabezpieczenie zasobów cyfrowych przed potencjalnymi awariami i atakami cyfrowymi. Rezultatem przeprowadzonych inwestycji będzie wzrost efektywności działań firmy podczas obostrzeń związanych z pandemią oraz zwiększenie sprzedaży produktów i usług poprzez wdrożenie narzędzi pozwalających na realizacje procesów on-line.

Efekty: Realizacja projektu zminimalizuje ryzyko związane z kolejnymi kryzysami pandemicznymi poprzez dostarczenie narzędzi i infrastruktury oraz cyfryzacje procesów opierającą się na następujących punktach:
1.Efektywny i bezpieczny serwer dostępny jedynie pracownikom firmy pozwoli na łatwy dostęp do zasobów i narzędzi potrzebnych do pracy zdalnej umożliwiając efektywną pracę bez względu na fizyczne miejsce pracy pracownika. Oprogramowanie pozwalające na monitorowanie pracy zdalnej pozwoli na wprowadzenie elastycznego czasu pracy zapewniając możliwości kontrolne. W przyszłości system ten ułatwi pozyskiwanie kompetentnych pracowników z poza województwa mazowieckiego i obniży koszty związane z zatrudnieniem.
2.Zakup klastra obliczeniowego udostępnianego po sieci pracownikom działu programistycznego, działu badawczo-rozwojowego oraz działu pomiarów 3D pozwoli na sprawną zdalną realizacje prac badawczo-rozwojowych w szczególności prac związanych z koniecznością kompilacji nowych modułów oprogramowania, testowania sprawności nowych algorytmów obliczeniowych oraz przetwarzania danych pomiarowych przez zespół firmy. Architektura klastra została tak zaprojektowana z myślą o łatwym zwiększaniu mocy obliczeniowych. Firma w ramach własnych środków planuje podwojenie mocy obliczeniowej klastra w ciągu trzech lat od momentu jego powstania, co pozwoli na dalszy rozwój zdalnych prac badawczych i rozwijanie działalności pomiarowej przy dużych projektach jak np. planowana digitalizacja dużych zbiorów dzieł sztuki.
3.Wdrożenie serwera licencjonującego oprogramowanie własne firmy działającego w sieci pozwoli na znaczne usprawnienie obsługi klientów nabywających skanery 3D i samodzielne licencje. Pozwoli to firmie na szerszą dystrybucje rozwijanego oprogramowania wśród klientów oraz w pełni zautomatyzuje wydawanie potencjalnym użytkownikom licencji demo. Dodatkowo serwer tworzył będzie bazę klientów co usprawni proces sprzedaży zarówno nowych licencji jak i opracowywanych nowych modułów. Oprogramowanie zabezpieczy spółkę przed możliwością wielokrotnej instalacji wersji demo na tym samym urządzeniu co skutkować powinno dodatkową sprzedażą licencji komercyjnych i zwiększyć przychód z tego tytułu. Ryzyko związane z uzależnienie się od jednego dostawcy licencji zostało licencji zminimalizowane będzie przez tworzenie baz eksportowalnych w innych tego typu silnikach licencjonujących.
4.Wdrożenie wykorzystania oprogramowania CRM dla wszystkich pracowników firmy pozwoli na sprawniejszą dystrybucje oraz egzekwowanie terminowości zleconych zadań przez kierowników działów i monitoring realizacji strategii poprzez wyznaczanie kamieni milowych przez Zarząd spółki. Przewidywanym skutkiem takiej optymalizacji procesów jest wzrost koncentracji pracowników na realizowanych zdaniach a tym samym wzrost ich efektywności dla firmy.
5.Infrastruktura pozwalająca na wykorzystanie zwiększonej przepustowość sieci internetowej pozwoli na sukcesywne zwiększanie przepustowości i zapewnienie efektywnej pracy pracowników działu programistycznego, działu pomiarowego, działu B&R oraz działu serwisu firmy w formie online w tym samym czasie. Zagwarantuje to również stabilność łącza przy pokazach online i szkoleniach co pozwoli na realizowanie większej liczby tych działań skierowanych do większych grup użytkowników a tym samym zwiększy ich efektywność czasową i kosztową. Inwestycja w infrastrukturę poparta będzie zakupem, z wygenerowanych przychodów firmy, usługi o coraz większej przepustowości od obecnego dostawcy internetu.
6.System zabezpieczania szczególnie wrażliwych danych firmy w systemie 3-2-1 zagwarantuje, że przypadkowe awarie sprzętowe ani celowe ataki hakerskie nie będą stanowiły zagrożenia dla działalności firmy i umożliwi szybki powrót do pełnej efektywności działań w przypadku ich wystąpienia. Podwójny system backup zmniejszy ryzyko związane z atakami cyfrowymi na firmę i zabezpieczy jej prawa autorskie. Dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie antywirusowe dla
wszystkich urządzeń dystrybuowane bezpośrednio przez serwer firmy co zapewni ciągłą aktualizacje bazy danych wirusów.
7. Oprogramowanie do serwisu zdalnego oraz umożliwiające bezpośrednie powiązanie działań serwisowych ze sprzedażą pozwoli na realizacje zdalnych procesów serwisowych oraz efektywniejsze zarządzanie działaniem serwisu co ograniczy koszty związane z niepotrzebną wysyłką zwrotną sprzętu
oraz ograniczy koszty związane z podróżami pracowników w tym celu.
8.Oprogramowanie magazynowe pozwoli na efektywne zarządzanie fizycznymi zasobami firmy i planowanie zakupów w zależności od dostępności danych komponentów na rynku. Jest to szczególnie ważne przy czasowych przerwaniach łańcuchów dostaw występujących w trakcie pandemii. Wszystkie licencje oprogramowania zostały zakupione na cały okres realizacji i utrzymania trwałości projektu i tak dobrane aby po jego zakończeniu ich koszt nie stanowił istotnej bariery do ich przedłużenia.

Całkowita wartość projektu 257 070,00 zł

Wartość dofinansowania 218 509.50 zł

SMARTTECH realizuje projekt pod tytułem:  “Rozwój siatki dystrybutorów I ekspansja marki firmy SMARTTECH na rynkach zagranicznych ze
szczególnym uwzględnieniem rynku Stanów Zjednoczonych”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020/
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Całkowita wartość projektu 462 650.00 zł

Wartość dofinansowania 346 987.50 zł