REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkursjest organizowany pod nazwą Lekcja ze SMARTTECH3D EDU!!! Organizatorem  jest SMARTTECH3D sp. z o.o., ul. Racławicka 30 05-092 Łomianki. Fundatorem nagród w konkursie jest firma SMARTTECH3D sp. z o.o. producent skanerów 3d. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie,

SZKOŁY:

na stronie www.skaner3d.com

na profilu Facebook-owym //www.facebook.com/Smarttech3d/

na profilu Linkedln //www.linkedin.com/company/smarttech3d/

UCZNIOWIE:

na stronie www.skaner3d.com

na profilu Facebook-owym //www.facebook.com/Smarttech3d/

 1. Konkurs trwa do dnia 01 czerwca 2020 roku (do godziny 12:00 w południe).

 

 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  – nie jest pracownikiem SMARTTECH3D sp. z o.o.
  – nie jest członkiem rodziny pracownika SMARTTECH3D sp. z o.o.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  – osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:
 2. Dla jednostek edukacyjnych: trzy równorzędne lekcje pokazowe ze skanowania. Dodatkowo każda z wylosowanych 3 jednostek edukacyjnych otrzyma 2 licencje edukacyjne na oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure.
 3. Dla uczniów: pięć równorzędnych zestawów produktów oraz gadżetów: koszulka, czapka, pendrive, kubek, notes, długopis oraz smycz
 4. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni drodze losowaniaprzez Komisję Konkursową którzy:
 5. UCZNIOWIE którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: //www.facebook.com/Smarttech3d/  zamieszczą zdjęcie, (Zdjęcie należy wykonać tak, aby Komisja Konkursowa mogłarozpoznać że jest to program lub obiekt udostępniony do pracy z danymi na czas trwania konkursu przez           SMARTTECH3D sp. z o. o. Mile wdziane jest również zdjęcie gotowego wydruku 3D).
 6. JEDNOSTKI EDUKACYJNE: Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni w drodze losowania przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, biorą udziału w programie Lekcje ze SMARTTECH3D EDU, polubili post konkursowy na profilu Facebook-owym lub Linkedln, zapisali się do Newslettera SMARTTECH3D
 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 8. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook (UCZNIOWIE) mailowo (JEDNOSTKI EDUKACYJNE) w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od losowania.
 9. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@smarttech3d.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 10. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów na koszt firmy SMARTTECH 3D,na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 11. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook, Linkedln, z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez SMARTTECH3D Sp. z o.o.
 12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, Linkedln, ani z nim związany.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w losowaniu nagród. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.smarttech3d.com